Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012

ΣΑΛΠΙΓΞ ΘΕΟΦΘΟΓΓΟΣ

Ὑπό Ἀρχιμανδρίτου Νικηφόρου Νάσσου

Ἀπόσπασμα ἀπό τόν πρόλογο:

Ὀρθῶς καί προσφυῶς ἕνας μεγάλος Σέρβος θεολόγος εἶχε διατυπώσει τήν ἄποψη, ὅτι οἱ βίοι τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας, εἶναι «ἡ μοναδική παιδαγωγία τῆς Ὀρθοδοξίας» ἀλλά καί «μία ἰδιόμορφος ὀρθόδοξος ἐγκυκλοπαιδεία».
Ἐπεξηγεῖ δέ θαυμάσια καί γλαφυρώτατα, ὅτι στούς Ἁγίους μπορεῖ κανείς νά λάβη χορτασμόν τῆς πείνας καί τῆς δίψας του γιά τά αἰώνια ἀγαθά, «ἠμπορεῖ νά εὕρη κανείς ὅλα ὅσα χρειάζονται σέ μία ψυχή πεινασμένη καί διψασμένη γιά τήν αἰωνία Δικαιοσύνη καί αἰωνία Ἀλήθεια μέσα σ’ αὐτόν τόν κόσμο, πεινασμένη καί διψασμένη γιά τήν θεία ἀθανασία καί τήν αἰωνία ζωή. Ἐάν διψᾶς τήν πίστη, θά τήν εὕρης πλουσία στούς «Βίους τῶν Ἁγίων» καί θά χορτάσης τήν ψυχή σου μέ τροφή γιά τήν ὁποία ποτέ δέν θά ξαναπεινάσης…».Τά ἀνωτέρω σοφά λόγια, βρίσκουν ἀπόλυτη ἐφαρμογή, νομίζομε, στήν περίπτωση ἑνός μεγάλου Ἁγίου πατρός τῆς Ἐκκλησίας μας, τῶν νεωτέρων χρόνων, ὁ ὁποῖος «ἐν ἔργω καί λόγω καί συγγραφαῖς», ὄντως ἐχόρτασε ἀκορέστως τίς ψυχές τῶν πεινασμένων γιά αἰωνία Δικαιοσύνη, αἰωνία Ἀλήθεια καί αἰωνία Ζωή! Καί ἡ πνευματική σιταποθήκη τοῦ ἐν λόγω Ἁγίου ὑπῆρξε πλουσιωτάτη!

Πρόκειται γιά τόν ἐν Ὁσίοις πατέρα ἡμῶν καί διδάσκαλο τῆς Ὀρθοδοξίας, τόν ὑμνητικό ἐρωδιό τοῦ Ἄθωνος, τόν πολυγραφώτατο καί πολυτάλαντο, Ὅσιο Νικόδημο τόν Ἁγιορείτη. Μόλις συμπληρώθηκαν 200 ἔτη ἀπό τήν ἁγιασμένη του κοίμηση (1809) καί ἡ Ὀρθοδοξία τόν τιμᾶ δεόντως καί πανευλαβῶς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου